สอบปลายภาค 1/2565 ปริญญาตรี และสอบไล่ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นักศึกษาระดับปริญญาตรี และโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 120 รหัสรุ่น 651 ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2566 ณ สนามสอบทั่วประเทศ และระบบการสอบออนไลน์ โดยมีจำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบ ณ สนามสอบ จำนวน 38,244 คน และสอบออนไลน์ จำนวน 21,800 คน รวมนักศึกษาที่เข้าสอบทั้งสิ้น 60,044 คน พร้อมกันนี้มหาวิทยาลัยได้มีการจัดสอบออนไลน์ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นการสอบไล่ระดับบัณฑิตศึกษา 1/2565 ผ่านโปรแกรม MS Teams ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2566

ในปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแผนการศึกษา ก1 ก2 และ ก3 เป็นรูปแบบใหม่ที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ และเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จทางการศึกษา โดยรายละเอียด แผนการศึกษา ก1 และ ก2 จะเป็นการจัดการศึกษารูปแบบเดิม คือ ศึกษาด้วยตนเองและสอบปลายภาคครั้งเดียว ในการประเมินผลการเรียนรู้เนื้อหาชุดวิชาในเอกสารการสอน หน่วยที่ 1-15 ใช้เวลาในการทำแบบทดสอบ 3 ชั่วโมง สอบวันละ 2 คาบ คาบที่ 1 เวลา 09.00-12.00 น. และ คาบที่ 2 เวลา 13.30-16.30 น. ส่วนแผนการศึกษา ก3 จัดการศึกษาโดยให้มีการสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค มีการประเมินผลการเรียนรู้แบ่งการสอบออกเป็น 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เป็นการสอบกลางภาคใช้เนื้ออหาในเอกสารการสอนหน่วนที่ 1-7 ซึ่งสอบไปแล้วเมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 2 เป็นการสอบปลายภาค ครั้งนี้ใช้เนื้อหาในเอกสารการสอนในหน่วยที่ 8-15 ใช้เวลาในการทำแบบทดสอบ 2 ชั่วโมง สอบวันละ 2 คาบ คาบที่ 1 เวลา 09.00-11.00 น. และคาบที่ 2 เวลา 13.30-15.30 น.  ในวันที่ 28-29 มกราคม 2566

มหาวิทยาลัยได้มีการจัดสนามสอบ ทุกจังหวัดทั่วประเทศรวม 209 สนามสอบ เป็นสนามสอบในกรุงเทพฯ 15 สนามสอบ และสนามสอบในต่างจังหวัด 107 สนามสอบ สนามสอบเรือนจำ/ทัณฑสถาน 87 สนามสอบ โดยมหาวิทยาลัยได้ถือแนวทางปฏิบัติการเข้าสอบ ณ สนามสอบ ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ให้นักศึกษาที่เข้าสอบสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสนามสอบ ตรวจวัดอุณภูมิก่อนเข้าอาคาร การรักษาระยะห่าง และไม่ให้รวมตัว หรือจับกลุ่มพูดคุยกัน ในบริเวณสนามสอบ และดำเนินการอื่นๆ ตามมาตรการที่มหาวิทยาลัยและกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ภาพโดย : นางสาวภัทราวดี พลบุญ / นายนิติ พานนาค

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

รับสมัคร
บาส1
News cover พ.ย