สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ศึกษาดูงานการเทียบโอนหน่วยกิต และการพัฒนาระบบคลังหน่วยกิต มสธ.

เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2566 ณ ห้องสารนิเทศ 1 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) รองศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ศรีราม รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้ พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะทำงานด้านระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) ของมหาวิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง ระบบคลังหน่วยกิต , การเทียบโอนหน่วยกิตทั้งจากชุดวิชาและประสบการณ์ และเรื่องหลักสูตรต่ำกว่าปริญญาตรีที่ มสธ. มี อาทิ

หลักสูตรประกาศนียบัตร เป็นระบบการเรียนการสอนทางไกลใช้ระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตร 1 ปี สำหรับผู้สนใจทั่วไป เมื่อสอบผ่านแล้วจะได้รับใบประกาศนียบัตร รับรองคุณวุฒิหลักสูตร และสามารถนำรายวิชาที่สอบผ่าน มาเทียบโอนหน่วยกิตภายหลังจากเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ถือว่าเป็นการสะสมหน่วยกิตไว้ก่อน

รองศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ศรีราม
รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คณะผู้บริหารสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
คณาจารย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คณะผู้บริหารสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

โครงการสัมฤทธิบัตร เป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย และตลอดชีวิตแก่ทุกคน ไม่จำกัดอายุ และวุฒิการศึกษา โดยเข้าศึกษาชุดวิชาต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน ประมาณ 430 ชุดวิชา จาก 11 สาขาวิชาของมหาวิทยาลัย เมื่อสอบผ่านชุดวิชาใด ๆ แล้ว จะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้ ซึ่งสามารถเทียบโอนหน่วยกิตจากชุดวิชาที่สอบผ่านเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย  การเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรนี้จึงถือได้ว่าเป็นการเรียนเพื่อสะสมหน่วยกิต เก็บไว้ในคลังตัวเองก่อนเรียนในระดับปริญญาตรี https://www.stou.ac.th/study/sumrit/Learn/LEARN.asp

คณะผู้บริหารสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
เจ้าหน้าที่ และบุคลากร สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.

STOU Modula คือ ระบบการเรียนการสอนทางไกล ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี (Non degree) โดยจัดการเรียนในรูปแบบโมดูล Modular System เป็นระบบการเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเอง มีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนออนไลน์ และมีกิจกรรมร่วมเรียนรู้ โดย 1 โมดูล จะเท่ากับ 1 – 3 หน่วยกิต ต่อการเรียน 15 – 45 ชั่วโมง มีทั้งแบบบริการทางวิชาการทางสังคมแบบไม่มีค่าใช้จ่าย และแบบลงทะเบียน ซึ่งเมื่อเรียนจบแล้วจะได้การรับรองสมรรถนะบัตร (ใบรับรองความสามารถ) จาก มสธ. และยังสามารถสะสมหน่วยกิต เก็บไว้ในคลังตัวเอง เพื่อนำมาเทียบโอนเข้ากับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชต่อไป https://oce.stou.ac.th/stou-modular_info01/

คณะผู้บริหารสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
เจ้าหน้าที่ และบุคลากรด้านโครงการสัมฤทธิบัตร
เจ้าหน้าที่ และบุคลากร สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ.
คณะผู้บริหารสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย สนใจซักถาม
คณะผู้บริหารสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

และในช่วงระยะเวลาเกือบ 3 ปี ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยังพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบ Module , MOOC , พร้อมกับการพัฒนาระบบคลังหน่วยกิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนผู้ศึกษาสามารถสะสมหน่วยกิต เพิ่มความรู้ เพิ่มทักษะ โดยพัฒนาระบบการเรียนให้ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างไม่หยุดยั้ง

พบปะ พูดคุย สอบถาม ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 4 อาคารบริหาร มสธ.

ภาพถ่ายโดย : ธีรพล ศรีเป๊ะบัว

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

Blue-Ocean-Themed-Wide-Presentation-2-1
รับสมัคร (1)
News-cover