สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยเชิดชูเกียรติห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยจัดพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณแก่พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนหน่วยงาน องค์กร บุคคลดีเด่นของวงการพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของไทย ประจำปี 2565 โดยมีหน่วยงานและบุคคลเข้ารับรางวัลกว่า 40 รางวัล มีนางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี ในโอกาสนี้ ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ซึ่งสำนักบรรณสารสนเทศเป็นหน่วยงานดูแลจัดการ ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติประเภทพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ไทย ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้แทนของมหาวิทยาลัย ได้เข้ารับรางวัลดังกล่าว ณ ห้องประชุม1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

เนื่องด้วยชื่อของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งเป็นพระนามเดิมของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่7 ครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา โดยมหาวิทยาลัยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงได้มีการจัดสร้างห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ขึ้น ณ อาคารบรรณสาร ภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในครั้งนั้นทรงดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงเป็นประธานเปิดห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538

ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญของชาติที่รวบรวม จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ จัดแสดงนิทรรศการ จัดกิจกรรมเผยแพร่และให้บริการสารสนเทศอันแสดงถึงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงรัชสมัยของพระองค์ ระหว่าง พ.ศ. 2468-2477 ซึ่งทรัพยากรสารสนเทศที่จัดให้บริการ เช่น หนังสือส่วนพระองค์ สิ่งของส่วนพระองค์ เอกสารจดหมายเหตุ สื่อโสตทัศน์ ไมโครฟิล์ม ไมโครแจ็กเก็ต หนังสือทั่วไป วิทยานิพนธ์ รายงานวิจัยและบทความ เป็นต้น มีการจัดแสดงนิทรรศการ จัดกิจกรรมและบริการต่าง ๆ เช่น นิทรรศการพระบรมฉายาลักษณ์ นิทรรศการพระราชประวัติ นิทรรศการพระราชกรณียกิจ นิทรรศการพระราชพิธีที่เกิดขึ้นในรัชสมัย นิทรรศการสิ่งของส่วนพระองค์และหนังสือส่วนพระองค์ เป็นต้น

จัดบริการให้ใช้ทรัพยากรสารสนเทศ บริการยืม-คืน บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าและบริการนำชมแก่นักเรียน นักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงจัดกิจกรรมในโอกาสพิเศษ อาทิ กิจกรรมถ่ายภาพที่ระลึกในวันฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร กิจกรรม สำหรับผู้เกษียณอายุราชการ กิจกรรมเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย จัดฝึกอบรม/บรรยาย/เสวนาทางวิชาการ และเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และความผูกพันในช่วงเวลาที่ก้าวสู่ยุคดิจิทัลจึงได้มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาดำเนินการ ทั้งการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศให้อยู่ในรูปดิจิทัล การพัฒนาเว็บไซต์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว การพัฒนาวิธีการนำชมห้องในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์เสมือน พัฒนาการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สารสนเทศผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ อาทิ บทความสาระความรู้ในเว็บไซต์ อินโฟกราฟิก คลิปวิดีโอ รายการเสียงพอดแคสต์ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน ให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองได้อย่างสอดคล้องกับพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงยึดถือความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตและหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งถือกำเนิดครั้งแรกในรัชสมัยของพระองค์

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

001-1-scaled
c001
ปี 67 ที่ มสธ