ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับตัวสำหรับนักศึกษาพิการ ครั้งที่ 1 “ต้อนรับนักศึกษาใหม่กับการศึกษาทางไกลเพื่อนักศึกษาพิการ มสธ. ผู้ปกครองและผู้ช่วยเหลือ”

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ ฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำนักบริการการศึกษา จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับตัวสำหรับนักศึกษาพิการ ครั้งที่ 1 “ต้อนรับนักศึกษาใหม่กับการศึกษาทางไกลเพื่อนักศึกษาพิการ มสธ. ผู้ปกครองและผู้ช่วยเหลือ” ณ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ ชั้น 1 อาคารบริภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมกับอบรมเชิงปฏิบัติในรูปแบบ online ผ่านโปรแกรม Microsoft teams โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน ให้เกียรติเป็นประธานพิธิเปิดกิจกรรมและกล่าวต้อนรับนักศึกษา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษา และ นางอรนุช กาญจนประกร กล่าวต้อนรับให้กำลังใจนักศึกษา ถ่ายรูปร่วมกัน ที่ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ กิจกรรมการต้อนรับนักศึกษาพิการครั้งนี้ เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนทางไกล การใช้สื่อและเทคโนโลยี การขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา โดยมีหัวหน้าฝ่ายจัดสอบ นางอัมพร ศิริรุ่งพันธ์ และนายประวิทย์ ดิษฐ์อำไพ มาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ กิจกรรมครั้งนี้มีนักศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน […]

นักศึกษานครราชสีมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย

นักศึกษา มสธ. จังหวัดนครราชสีมา เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 คณะนักศึกษาจากชมรมนักศึกษา มสธ. นครราชสีมา จำนวนกว่า 30 คน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยธรรมาธิราช (มสธ.) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ศรีราม รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักเทคโนโลยีการศึกษา สำนักบริการการศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาประจำชมรมนักศึกษา มสธ. นครราชสีมา ร่วมต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ศรีราม รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้ ร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาจากนครราชสีมาที่เข้าเยี่ยมชม มสธ. รองผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษาร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาจากนครราชสีมาที่เข้าเยี่ยมชม มสธ. รองผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษาพร้อมคณาจารย์ดูแลชมรมนักศึกษาจังหวัดนครราชสีมาร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาจากนครราชสีมาที่เข้าเยี่ยมชม มสธ. คณะนักศึกษาจากนครราชสีมาที่เข้าเยี่ยมชม มสธ. รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ. ในโอกาสนี้คณะศึกษาดูงานได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานของชมรมนักศึกษาจากสำนักบริการการศึกษา เรื่องแผนการศึกษาและสื่อการศึกษา ตลอดจนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบบริการการศึกษาในรูปแบบ On line ของมหาวิทยาลัยจากสำนักเทคโนโลยีการศึกษา เข้าเยี่ยมชมการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ภายในอาคารผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (EBPC)  และรับรู้ข้อมูลสารสนเทศที่น่าสนใจเกี่ยวกับพระราชประวัติและเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่7 โดยการเข้าเยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าหัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี […]

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ. จัดพิธีมอบหมวกพยาบาลและประดับเข็มสถาบัน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มี.ค. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เป็นประธานพิธีมอบหมวกพยาบาลและประดับเข็มสถาบัน มสธ. แก่นักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ที่ผ่านชุดวิชาการพยาบาลพื้นฐานและการฝึกปฏิบัติการพยาบาล (รหัสชุด 51109) โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 306 คน ทั้งนี้มีผู้เดินทางมาเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 73 คน พิธีมอบหมวกพยาบาลและประดับเข็มสถาบัน มสธ. ที่จัดขึ้นครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของ มสธ. จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่มีความพร้อมที่จะก้าวสู่วิชาชีพพยาบาลแล้ว โดยเป็นผู้ที่ผ่านการศึกษาชุดวิชาการพยาบาลพื้นฐานและการฝึกปฏิบัติการพยาบาล (รหัสชุด 51109) และพร้อมที่จะก้าวสู่การพยาบาลทางคลินิกเป็นชุดวิชาต่อไป ทั้งนี้พิธีฯ ยังเป็นการช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาภาคภูมิใจต่อการเป็นพยาบาลวิชาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพพยาบาลและสถาบันการศึกษา สร้างความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกฝังให้นักศึกษาดำรงตนอยู่ในคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีในการเป็นพยาบาล มสธ. อันจะเป็นพยาบาลที่ดีในสังคมและประเทศต่อไป … หมวกพยาบาลเป็นสัญลักษณ์ของการก้าวสู่วิชาพยาบาล หมวกสีขาวที่สวมใส่อยู่นั้นบ่งบอกได้ว่าเป็นพยาบาลอย่างสมบูรณ์ ผู้ที่สวมหมวกพยาบาลนั้นเป็นผู้ศึกษาวิชาพยาบาลและพึงตระหนักถึงการสวมเครื่องแบบพยาบาลอย่างเต็มรูปแบบ และจะต้องมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพสูง ต้องอุทิศตนให้บริการเป็นพยาบาลที่ดีต่อสังคม พิธีมอบหมวกพยาบาลจึงเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกสถาบันการศึกษาจะจัดให้กับนักศึกษาพยาบาล เพื่อปลูกฝังเจตคติและจิตวิญญาณพยาบาลตามเจตนารมณ์ของ มิสฟลอเรนซ์ ไนติง […]

ประกาศผลรางวัลกิจกรรม #STOUTikTok #มสธใครๆก็เรียนได้

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากร มสธ. ร่วมสนุกกับการสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ #STOUTikTok #มสธใครๆก็เรียนได้ จัดเพื่อชิงเงินรางวัล 10,000 บาท โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกคลิปวิดีโอที่อัปโหลดลง TikTok ในระหว่างวันที่ 5 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 ตามกติกา และคลิปวิดีโอมียอดถูกใจสูงสุด โดยมีกติกาการร่วมสนุกในกิจกรรม 1) บันทึกคลิปวิดีโอเกี่ยวกับ “การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียน มสธ.” โดยมีเนื้อหาการนำเสนอประกอบด้วย1.1 บอกเหตุผลว่าทำไมต้องมาเรียนกับ มสธ.1.2 เชิญชวนและแนะนำช่องทางการสมัครเรียนกับ มสธ.2) คลิปวิดีโอมีความยาวไม่เกิน 1 นาที3) อัปโหลดคลิปวิดีโอลง TikTok ของตนเองและแชร์แบบสาธารณะ4) ติดแฮชแท็ก#มสธใครๆก็เรียนได้#STOUTikTok โดยผลการตัดสิน รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นายกริช โลหะสุวรรณ หน่วยงานสำนักพิมพ์ มสธ. รับเงินรางวัล 10,000 บาทจากรองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้สนับสนุนเงินรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 เงินมอบเงินรางวัลเมื่อวันที่ […]

มสธ. สร้างฝันแบ่งปันรอยยิ้ม ครั้งที่4 ทำค่ายอาสาฯ ณ ร.ร.บ้านรางกระทุ่ม นครปฐม

มสธ. สร้างฝันแบ่งปันรอยยิ้ม ครั้งที่4 ชมรมนักศึกษา มสธ. นครปฐม นำเครือข่ายชมรมนักศึกษารวม 5จังหวัด ภายใต้ ศวช. มสธ.นนทบุรี เข้าปรับปรุงอาคารเรียนและบริเวณโดยรอบ ร.ร.บ้านรางกระทุ่ม พิธีเปิดโครงการ มสธ. สร้างฝันแบ่งปันรอยยิ้ม ครั้งที่4 ทำค่ายอาสาฯ ณ ร.ร.บ้านรางกระทุ่ม นครปฐม พิธีเปิดโครงการ มสธ. สร้างฝันแบ่งปันรอยยิ้ม ครั้งที่4 ทำค่ายอาสาฯ ณ ร.ร.บ้านรางกระทุ่ม นครปฐม ผู้ร่วมกิจกรรมร่วมปฏิบัติงานทาสีอาคารเรียนในโครงการ มสธ. สร้างฝันแบ่งปันรอยยิ้ม ครั้งที่4 ทำค่ายอาสาฯ ณ ร.ร.บ้านรางกระทุ่ม นครปฐม ผู้ร่วมกิจกรรมร่วมปฏิบัติงานทาสีอาคารเรียนในโครงการ มสธ. สร้างฝันแบ่งปันรอยยิ้ม ครั้งที่4 ทำค่ายอาสาฯ ณ ร.ร.บ้านรางกระทุ่ม นครปฐม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) โดย ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นนทบุรี (ศวช. มสธ. นนทบุรี) จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนา […]

“ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

มสธ. เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” Spirit Of The Games ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ คือ น้ำใจนักกีฬา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 30 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี การแข่งขันกีฬาครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขัน 122 สถาบัน ใน 35 ชนิดกีฬา และสาธิต 4 ชนิดกีฬา ในวันที่ 22 มกราคม 2566 เวลา 17.00 น. มสธ. นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.วัลภา สบายยิ่ง และคณะเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี […]

“รับน้อง ฉลองพี่” ระหว่างพี่บัณฑิต นักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาใหม่

ชมรมบัณฑิตและชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรม “รับน้อง ฉลองพี่” เพื่อเสริมสร้างความรักและความสามัคคีให้เกิดขึ้นระหว่างพี่บัณฑิต นักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 18 ธันวาคม 2565 ชมรมบัณฑิต มสธ. นครราชสีมา ร่วมกับ ชมรมนักศึกษา มสธ.จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรม “รับน้อง ฉลองพี่” ณ โรงแรมปัญจดารา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรับน้องใหม่เข้าสู่รั้วเขียว-ทอง และแสดงความยินดีกับบัณฑิต มสธ.ที่สำเร็จการศึกษา กิจกรรมมุ่งเน้นให้นักศึกษา มสธ. รุ่นพี่และรุ่นน้องได้พบปะสังสรรค์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเรียนและการร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ของ มสธ. และรับฟังข้อแนะนำเทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนให้ประสบผลสำเร็จจากอาจารย์แนะแนวการศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กิจกรรม “รับน้อง ฉลองพี่” เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องมาทุก ๆ ปี โดยมีความมุ่งหวังที่จะสร้างเครือข่ายนักศึกษา มสธ. โดยร่วมกลุ่มรุ่นพี่เพื่อให้การช่วยเหลือดูแลรุ่นน้องในด้านการเรียนให้ประสบความสำเร็จ รวมทั้งการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรักและความสามัคคี กิจกรรม “รับน้อง ฉลองพี่” มีผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ นักศึกษาใหม่ […]